Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin aşağıda yer alan “Aydınlatma Metni”ni okudum ve anladım.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

YAPICI TEKNOLOJİ ROBOTİK A.Ş. (Şirket) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak kişisel verilerinizi siz ve/veya çocuğunuzun aldığı hizmetlerin ifası gereği ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için gerekli olması nedeniyle işliyoruz.

Sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize internet sitemiz üzerinden ulaştırmanız ve/veya katılımcı formları aracılığıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin; ad, soyadı, doğum tarihi, eğitim durumu, adres, telefon, e-posta, iş deneyimleri, mevcut iş durumu, beklentileri, fikirleri ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısından oluşan kişisel verilerinizi;
İletişim kurulması,
Hizmet verilmesi,
Programa katılan kişilerin gelişimlerinin takibi,
Program sonuçlarının değerlendirilmesi,

Amaçlarıyla işlemekteyiz.

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.
Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.
Kişisel verilerinizi yasal işlemleri gerçekleştirmek için notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.

İletişim bilgilerinizi hizmetlerimizde işbirliği yaptığımız kurumlar isterse paylaşıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;
Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma (KVK) Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. KVK Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirket’te kayıtlı olan e-posta adresiniz ile [email protected] adresine e-posta göndererek veya Şirket’in internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirket’te kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirket kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yapıcı Teknoloji Robotik A.Ş.
E-posta adresi: [email protected]
Internet adresi: www.yapancocuk.com
Mersis No: 0465048250600011
Posta Adresi: Sadi Konuralp Cad Nejat Eczacıbaşı Apt 5 Beyoğlu, İstanbul